Contact

Dotacje

Zadanie pn. „Prace badawczo-rozwojowe dotyczące przełomowej technologii w zakresie przygotowywania liofilizowanych puree o unikatowych właściwościach odżywczych celem rozszerzenia gamy produktowej MLB Biotrade Sp. z o.o. o produkty prozdrowotne” dofinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Przedmiotem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, które pozwolą na osiągnięcie założonych rezultatów.

Głównym celem projektu jest opracowanie produktów żywnościowych posiadających wysoki poziom substancji bioaktywnych powstałych w oparciu o technologię liofilizacji puree z owoców lub warzyw.

Rezultatem projektu będzie opracowanie dwóch podstawowych grup produktowych w postaci liofilizowanego puree w proszku oraz liofilizowanego puree sformowanego w dowolne kształty.
W ramach projektu powstanie również nowa metoda produkcji wyrobu liofilizowanego oparta o przygotowanie premiksu.

Efekty projektu umożliwią wprowadzenie na rynek rozwiązań prozdrowotnych, wpływających na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety o substancje bioaktywne.

 

Całkowita wartość projektu: 9 492 250,00 zł
Dofinansowanie: 6 597 850,00 zł

 

Po przeanalizowaniu zebranych ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym wyłoniono następującego wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

Imię i nazwisko oferenta: Patryk Cichocki